Klauzula informacyjna Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO obowiązujące w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dlaczego Krajowa Grupa Spożywcza S.A. przetwarza moje dane osobowe?

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność statutową, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia, z zakresu obsługi spraw akcjonariuszy, prowadzić kontraktację surowca, produkcję, sprzedaż i dystrybucję cukru, organizować bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do Krajowej Grupy Spożywczej S.A., zarządzać majątkiem. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o bieżącej działalności i ofercie.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. z Inspektorem Ochrony Danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Krajowej Grupy Spożywczej S.A. mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:

Paweł Dębowiak

Nr tel.: 695 650 331

iod@polski-cukier.pl

W jakim celu Krajowa Grupa Spożywcza S.A. przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. w celu:

 • obsługi spraw związanych z zatrudnieniem,
 • obsługi spraw związanych z akcjonariatem i zarządzaniem,
 • kontraktacji surowca, realizacji dostaw surowca, produkcji, sprzedaży i dystrybucji surowca,
 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Krajowej Grupy Spożywczej S.A.,
 • rejestrowania zapisu z monitoringu wizyjnego prowadzonego na obszarze należącym do Krajowej Grupy Spożywczej S.A.,
 • prowadzenia współpracy gospodarczej,
 • wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Grupę Spożywczą S.A.?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Krajowej Grupie Spożywczej S.A., w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 4. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia danych (art. 20 RODO) - w sytuacji przekazania nam danych w formie elektronicznej, na podstawie udzielonej zgody lub w związku
  z realizacją umowy,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 8. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia
i realizacji umowy niezbędne. W niektórych sytuacjach, podanie danych osobowych może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Skąd Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ma moje dane osobowe?

 

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Krajową Grupą Spożywczą S.A., natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie lub źródła powszechnie dostępne, w szczególności dane znajdujące się na stronach internetowych. Wówczas Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Krajowej Grupy Spożywczej S.A. jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w każdej chwili.
 2. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta,
  2. Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 4. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Centrali lub Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@polski-cukier.pl. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. żądania Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Krajową Grupę Spożywczą S.A.
 6. W imieniu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 7. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.

Właściwym dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@polski-cukier.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Wstecz