Klauzula informacyjna – przetargi

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją procesu zakupu usług, towarów oraz materiałów w toku procesu inwestycyjnego i/lub remontowego w Krajowej Grupie Spożywczej A., a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji usługi, dostawy towarów lub materiałów w toku procesu inwestycyjnego i/lub remontowego w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. lub do momentu wcześniejszego usunięcia danych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Krajowej Grupy Spożywczej S.A. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w związku z realizacja umowy).
  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Wstecz