Klauzula informacyjna – sklep on-line (użytkownicy)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Serwisie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki, jak również w celu zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm realizujących dostawę towaru.
 7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 8. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie przez KSC S.A. na podstawie udzielonej zgody;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wstecz