Klauzula informacyjna – Facebook

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pana uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  1. w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/SekretySlodkiejKuchni/ , w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.com,
  2. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na pod adresem: https://www.facebook.com/SekretySlodkiejKuchni/ mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pan/Pani aktywnym użytkownikiem fanpage.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited:
  1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
  2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
  3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:
   • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
   • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
   • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
   • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.
  4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:
   • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
   • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
  5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
  6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
  7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Wstecz