Klauzula informacyjna – reklamacje

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rozpatrywaniem zgłoszenia reklamacyjnego, jak również w celu zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych, firm kurierskich oraz rzeczoznawców.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Wstecz