Klauzula informacyjna – sprzedaż

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą
  w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  1. sprzedaży produktów, środków ochrony roślin, nasion (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ewentualnej obsługi reklamacji w związku z zakupem naszych towarów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności:
  1. organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,
  3. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,
  4. podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
  5. banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy gospodarczej oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Krajowej Grupie Spożywczej S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do 5 lat od rozliczenia sprzedaży towaru w danym roku kalendarzowym lub do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Krajowej Grupy Spożywczej S.A. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędny do realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Wstecz