Klauzula informacyjna – Plantatorzy buraków cukrowych, którzy zawarli z Krajową Grupą Spożywczą S.A. z siedzibą w Toruniu umowę kontraktacyjną

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Krajowa Grupa Spożywcza S.A. informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Plantator może uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
 3. Dane Plantatora będą przetwarzane w celach:
  1. wykonywania i rozliczenia Umowy kontraktacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji uprawnień Plantatora związanych z zawartą Umową kontraktacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i handlowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. o których mowa w pkt 4 poniżej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Plantator wyraża zgodę na otrzymywanie od  Krajowej Grupy Spożywczej S.A. wiadomości tekstowych SMS i/lub wiadomości elektronicznych zawierających informacje dotyczące wykonania Umowy kontraktacji, informacje związane z obsługą serwisu internetowego e-Plantator a także informacje dotyczące prywatyzacji.
 5. Dane osobowe Plantatora nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności:
  1. spedytorów, przewoźników, przedsiębiorców składowych, podmiotów ubezpieczających przewóz towarów i innych podmiotów uczestniczących w wykonywaniu umowy kontraktacji, w tym w szczególności realizacji dostawy produktów rolnych objętych Umową,
  2. organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
  3. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, w tym także systemu e-Plantator,
  4. podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,
  5. podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
  6. banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych,
  7. innych producentów cukru, w przypadku zawarcia przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. umowy zamiany surowca na daną kampanię cukrowniczą,
  8. Związkowi Plantatorów Buraka Cukrowego, którego Plantator jest Członkiem, wskazanemu w Umowie Kontraktacji zawartej z Krajową Grupą Spożywczą S.A. w związku z wyrażeniem  przez Plantatora zgody na przekazanie opłaty plantatorskiej na rzecz tego Związku.
 6. Dane osobowe Plantatora będą przechowywane przez czas realizacji Umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.
 7. Plantator posiada prawo żądania od Krajowej Grupy Spożywczej S.A. dostępu do danych, które Plantatora dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Plantator posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Plantator posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 9. Plantator posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Plantatora nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Podanie przez Plantatora danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie/wykonywanie Umowy kontraktacji lub realizację innych uprawnień związanych z Umową.

 

 

 

 

 

 

Wstecz