Klauzula informacyjna – pomiar temperatury

  

Lp. Zakres informacji wynikający z realizacji art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.2016.119.1) 
1. Dane dotyczące administratora.

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A.  z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych.

Listownie: Krajowa Grupa Spożywcza S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń;

e -mail: iod@polski-cukier.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Cel: uniemożliwienie wejścia do obiektów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. osobom, których temperatura ciała wynosi powyżej 38 °C w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 i tym samym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w budynku, w tym wykonywania obowiązków służbowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • wynika z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. d[1] i art.9 ust. 2 lit. i[2], oraz z treści motywu 46 RODO[3],
 • wynika z Zarządzenia Nr 454 Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. zaleceń i wytycznych oraz procedur postępowania zapewniających realizację działań osłonowych zapobiegających rozprzestrzenianiu COVID-19,
 • wynika z art. 207 Kodeksu Pracy[4].

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 


 1. Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
 2. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego , takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
 3. (46) Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.
 4. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237 § 2. 2 § Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne, oraz wpływ czynników środowiska pracy;
  5. uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
  6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
5.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Administrator danych osobowych nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu.

Wynik pomiaru temperatury ciała nie jest rejestrowany przez osobę dokonującą pomiaru lub urządzenie elektroniczne z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dokonany pomiar temperatury ciała uniemożliwił danej osobie wejście na teren Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Fakt odmowy wejścia na teren Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z ww. powodu może zostać odnotowany w dokumentacji. Każdorazowo zgromadzone dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa tj. przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 7.

Informacje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zapewnia realizację następujących uprawnień:

1)     prawo dostępu do swoich danych,

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)     prawo do usunięcia danych osobowych,

4)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych może zostać jednak ograniczone, jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:

- do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora danych osobowych wynikającego z przepisów prawa,

- z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) oraz art. 9 ust. 3 RODO,

- do celów archiwalnych,

- do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) czy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie przepisu prawa.

9. 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w sprawie naruszenia przepisów RODO. 

10. 

Informacje dotyczące podania danych osobowych – czy jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Przepisy prawa i Zarządzenie Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. wskazane w punkcie 3 klauzuli, uzasadniają poddanie się pomiarowi temperatury. Podobnie ww. przepisy i Zarządzenie stanowią podstawę do podjęcia określonych czynności w sytuacji odmowy poddania się pomiarowi temperatury.

11. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz- przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Wstecz