Klauzula informacyjna – ochrona mienia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl lub bezpośrednio w siedzibie Krajowej Grupy Spożywczej S.A.;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia dozoru wizyjnego zakładu pracy, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes występujący po stronie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w postaci: konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu się na obszarze zakładu oraz przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; wobec czego warunkiem wpuszczenia Pani/Pana na teren Krajowej Grupy Spożywczej S.A. jest potwierdzenie Pani/Pana tożsamości poprzez okazanie pracownikowi ochrony ważnego dokumentu tożsamości.
 4. Obecnie nie przewidujemy udostępniać Pani/Pana danych osobowych w zakresie innym niż jest to potrzebne do zabezpieczenia obszaru zakładu, tj. w naszym imieniu Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez podmioty odpowiedzialne na podstawie zawartych umów o zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres retencji danych właściwy dla systemu monitoringu wizyjnego oraz przez rok od zakończenia prowadzenia księgi wejść oraz wjazdów na teren Krajowej Grupy Spożywczej S.A.;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji powyższych żądań prosimy
  o kontakt z naszą firmą przez pocztę elektroniczną na iod@polski-cukier.pl;
 7. Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Rejestracja Pani/Pana danych identyfikacyjnych oraz utrwalenie wizerunku jest warunkiem koniecznym wstępu na teren Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Brak ich podania stanowi przeszkodę w wejściu na teren Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia:

 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do: ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób
  w celu ustalenia ich tożsamości.
 2. Pracownik ochrony może wezwać osoby do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku.

Ze względu na powyższe informujemy, że informacje zawarte na dokumencie tożsamości są konieczne do zweryfikowania Pani/Pana uprawnień do wejścia na teren Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Brak okazania dokumentu tożsamości może spowodować, że nie zostanie Pani/Pan wpuszczona/y na teren obiektów Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Wstecz