DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, BDO: 000009141, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji prosimy składać w Spółce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 11.00 do 14.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (056) 6501214 lub (056) 6501264 - w godzinach od 8.00 do 11.00.

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenia, wymagane dla potrzeb zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.   

W terminie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 26 lutego 2021 roku, będzie istniała dodatkowo możliwość osobistego składania dokumentów akcji także w wybranych Oddziałach lub innych jednostkach organizacyjnych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja, od dnia 30 listopada 2020 roku.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

W przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.   

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dokonało wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą dokonywane w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc. 

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (056) 6501214 lub (056) 6501264 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 8.00 do 11.00.

Wstecz