CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ GRUPY SPOŻYWCZEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, BDO: 000009141, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji prosimy składać w Spółce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, po okazaniu dokumentu tożsamości, w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 11.00 do 14.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (056) 6501214 lub (056) 6501264 - w godzinach od 8.00 do 11.00.

W przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.  

Dokumenty akcji można złożyć osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości także w wybranych Oddziałach oraz Lokalizacjach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja.

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenia, wymagane dla potrzeb zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W przypadku przesłania dokumentów akcji korespondencyjnie lub złożenia dokumentów akcji w Oddziale/Lokalizacji Spółki, pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dokonało wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Ostatnie wezwanie zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (056) 6501214 lub (056) 6501264 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 8.00 do 11.00.

Wstecz