KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 marca 2021 roku wygasła z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, a moc prawną uzyskały wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza to, że począwszy od dnia 1 marca 2021 roku wpis do rejestru akcjonariuszy jest jedynym prawnym potwierdzeniem przysługiwania wpisanemu do rejestru akcjonariuszowi praw do akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Za akcjonariusza Spółki uważa się osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokumenty akcji zachowują jednak moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat, tj. do dnia 1 marca 2026 roku. Jeśli zatem w tym okresie akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji, zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy, co ponownie umożliwi mu wykonywanie praw udziałowych (np. dywidenda). Po dniu 1 marca 2026 roku akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych; utraci roszczenie o wpisanie go do rejestru akcjonariuszy na podstawie posiadanych dokumentów akcji Spółki.

Akcjonariusze, którzy w terminie do 26 lutego 2021 r., nie złożyli dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i wpisu do rejestru akcjonariuszy, mogą to uczynić, począwszy od 1 marca 2021 r., w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 • osobiście lub przez pełnomocnika, w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 11.00 do 14.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (056) 6501214 lub (056) 6501264 - w godzinach od 8.00 do 11.00,

        wymagane dokumenty, które należy przedłożyć pracownikowi Spółki:

 1. dokument tożsamości - do wglądu,
 2. oryginał dokumentu akcji (odcinek zbiorowy - „niebieska kartka” formatu A5),
 3. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza, zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba fizyczna albo wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba prawna,
 4. podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,
 5. w przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa; należy pobrać wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba fizyczna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba fizyczna albo wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba prawna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba prawna.

UWAGA:

Wzory oświadczeń oraz pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów. W przypadku braku możliwości pobrania i wydrukowania wzorów oświadczeń ze strony internetowej, istnieje możliwość ich pobrania i wypełnienia na miejscu, w siedzibie Spółki, przy wsparciu pracownika Spółki.

 • korespondencyjnie, wysyłając wymagane dokumenty na adres siedziby Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”,

        wymagane dokumenty, które należy przesłać do Spółki:

 1. oryginał dokumentu akcji (odcinek zbiorowy - „niebieska kartka” formatu A5),
 2. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza, zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba fizyczna albo wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba prawna,
 3. podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,
 4. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Krajowej Spółce Cukrowej S.A. danych i dokumentów w celu ujawnienia
  w rejestrze akcjonariuszy ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - potwierdzenie zgodności”

UWAGA:

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
W przypadku przesłania dokumentów akcji korespondencyjnie, pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

Akcjonariusze będący osobami fizycznymi, wpisanymi do Księgi Akcyjnej, mogą składać dokumenty akcji także w Oddziałach (Cukrowniach) i Lokalizacjach Spółki. Dokumenty akcji należy składać osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Oddziału lub Lokalizacji terminu złożenia dokumentów akcji.

                                                                                         

Szczegółowy wykaz Oddziałów i Lokalizacji Spółki, w których akcjonariusze mogą składać dokumenty akcji oraz pozostałe dane kontaktowe znajdują się w poniższej tabeli.

Wykaz Oddziałów/Lokalizacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., w których akcjonariusze mogą osobiście składać dokumenty akcji Spółki

Lp. Oddział/Lokalizacja Adres  Numer telefonu
w celu umówienia terminu
składania dokumentu akcji
Zakres dni i godzin,
w których akcjonariusz może telefonicznie umówić termin składania dokumentu akcji
Zakres dni i godzin,
w których akcjonariusz będzie mógł osobiście składać dokumenty akcji 
1 Oddział „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy ul. Niepodległości 38/40, 88-150 Kruszwica,
budynek główny pokój nr 4

661 661 039

czwartek

10:00-13:00

pierwszy i ostatni wtorek miesiąca

10:00 - 13:00
2 Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach ul. Przemysłowa 2,
22-550 Werbkowice,
budynek główny pokój nr 19

84 657 37 22

84 657 37 02

poniedziałek - piątek

7:00-11:00

wtorek i piątek

11:00 - 14:00
3 Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku

ul. Sikorskiego 51,
82-200 Malbork Budynek Administracyjny nr 2,
pokój nr 2

ul. Chrobrego Budynek LOS - Biuro Obsługi Plantatora, 82-200 Malbork

55 647 05 13

 

 

55 647 05 92

wtorek

7:00 -11:00

wtorek

11:00 - 14:00
4 Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Rudki 1,
89-100 Nakło nad Notecią

695 650 459

poniedziałek - piątek

9:00-12:00

poniedziałek - piątek

9:00 - 12:00
5 Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie Hotel zakładowy Oddział: „Cukrownia Dobrzelin"
ul. Jabłonkowa 6,
99-319 Dobrzelin

661 666 987

poniedziałek - piątek

8:00-11:00

poniedziałek - piątek

11:30 - 14:00
6 Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej Siennica Nadolna 59,
22-302 Siennica Nadolna

82 577 02 11 wew.271

82 5770211 wew. 209

poniedziałek - piątek

9:00 - 11:00

poniedziałek - piątek

11:00 - 13:00
7 Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie ul. Broniewskiego 23,
73-102 Stargard

91 576 33 14 obsługa pracowników

91 576 33 37 obsługa plantatorów

poniedziałek - piątek

7:00- 10.00

poniedziałek - piątek

10.30 - 13:00
8 Lokalizacja Lublin ul. Krochmalna 13,
20-401 Lublin

695 650 161

poniedziałek

8:00-10:00

czwartek

10:00 - 12:00

9 Lokalizacja Częstocice ul. Świętokrzyska 27,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

695 650 348

czwartek

9:00 -11:00

czwartek

11:00 - 13:00

10 Lokalizacja Łapy ul. Cukrownicza 14,
18-100 Łapy

693 109 929

wtorek

8:00-10:00

czwartek

10:00 - 12:00

W przypadku składania dokumentów akcji w Oddziale lub Lokalizacji Spółki, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. oryginał dokumentu akcji (odcinek zbiorowy - „niebieska kartka” formatu A5),
 2. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza, zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”,
 3. podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,
 4. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Krajowej Spółce Cukrowej S.A. danych i dokumentów w celu ujawnienia
  w rejestrze akcjonariuszy ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - potwierdzenie zgodności”.

UWAGA:

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów. W przypadku braku możliwości pobrania ze strony internetowej i wydrukowania wzorów oświadczeń, istnieje możliwość ich pobrania i wypełnienia bezpośrednio w Oddziale lub Lokalizacji, przy wsparciu pracownika Oddziału lub Lokalizacji.

Po złożeniu dokumentów w Oddziale lub Lokalizacji, akcjonariusz otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów w Oddziale lub Lokalizacji. Następnie, po zarejestrowaniu akcji i danych akcjonariusza w systemie informatycznym w Centrali Spółki, akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji w Spółce, które zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (056) 6501214 lub (056) 6501264 w dni robocze (od poniedziałku do piątku)- w godzinach od 8.00 do 11.00.

W przypadku braku możliwości umówienia terminu złożenia dokumentu akcji telefonicznie, akcjonariusze mogą kierować (wyłącznie w sprawie ustalenia terminu) wnioski, drogą elektroniczną, na adres email: dematerializacjatermin@polski-cukier.pl.
W wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz nr telefonu, na który pracownik Spółki w ciągu 2 dni roboczych, skontaktuje się z akcjonariuszem w celu ustalenia terminu złożenia dokumentu akcji.

 

Wstecz