KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - UTRACONE DOKUMENTY AKCJI

W związku z trwającym procesem dematerializacji akcji, uprzejmie przypominamy, że w przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zaboru, należy przeprowadzić sądową procedurę umorzenia dokumentu. Zasady postępowania w takim przypadku reguluje Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.

W tym celu koniecznym jest złożenie wniosku o umorzenie dokumentu akcji do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Spółki - tj. Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Cywilny (ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń), który rozpoznaje sprawę w postępowaniu nieprocesowym.

Wniosek oprócz danych ogólnych, powinien zawierać:

  • wymienienie wystawcy dokumentu akcji i jego siedziby (Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
    z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń)
    ,
  • oznaczenie dokumentu akcji, jego rodzaju i znamion odróżniających go od innych tego samego rodzaju dokumentów, wystawionych przez tego samego wystawcę (niezbędne jest wskazanie co najmniej serii oraz numerów akcji, które obejmował utracony dokument akcji),
  • uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty (okolicznością uprawdopodabniającą fakt posiadania dokumentu może być np. umowa objęcia akcji, kopia utraconego dokumentu).

Sąd wzywa wszystkich roszczących prawa do dokumentu akcji przez ogłoszenie publiczne, zamieszczone w piśmie urzędowym, przeznaczonym do ogłoszeń (co do zasady w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), aby w terminie wskazanym w ogłoszeniu zgłosili swe prawa i złożyli w sądzie ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony. Termin do zgłoszenia praw i złożenia dokumentu wynosi w sprawach z wniosków o umorzenie dokumentów akcji imiennych trzy miesiące, licząc od daty ukazania się ogłoszenia. W razie niezłożenia utraconego dokumentu akcji, sąd po upływie miesiąca od końca terminu do zgłoszenia praw wydaje stosownie do ustalonych okoliczności postanowienie co do umorzenia utraconego dokumentu. Postanowienie sądu po uprawomocnieniu się zostaje ogłoszone w sposób, w jaki było ogłoszone wezwanie do złożenia dokumentu akcji.

Koszty sądowego postępowania ponosi akcjonariusz, który składa wniosek. Na powyższe koszty, składają się opłata stała od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu, która wynosi 200,00 zł oraz koszty ogłoszeń publikowanych przez sąd.

Uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania prawomocne orzeczenie sądu o umorzeniu utraconego dokumentu akcji, po jego dostarczeniu do Spółki, będzie podstawą do podjęcia niezbędnych czynności celem ujawnienia akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy.

Spółka wskazuje, że przedmiotowe postępowanie sądowe wszczynane jest wyłącznie na wniosek akcjonariusza. Spółka we własnym zakresie nie realizuje, ani nie wszczyna powyższej procedury sądowej.

Wstecz