WZORY DOKUMENTÓW

⦁  pełnomocnictwa: 

w przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba fizyczna, należy pobrać wzór Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba fizyczna”.

w przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, należy pobrać wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba prawna”

⦁ oświadczenie akcjonariusza zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna” w przypadku akcjonariusza będącego  osobą fizyczną albo wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna” w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną,

⦁ oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”

⦁ oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Krajowej Spółce Cukrowej S.A. danych i dokumentów w celu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - potwierdzenie zgodności”. 

Wstecz