KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów do pobrania 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - UTRACONE DOKUMENTY AKCJI

W związku z trwającym procesem dematerializacji akcji, uprzejmie przypominamy, że w przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zaboru, należy przeprowadzić sądową procedurę umorzenia dokumentu. Zasady postępowania w takim przypadku reguluje Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI                                                                       
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - PROCES DEMATERIALIZACJI

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo - akcyjnych. W konsekwencji powyższego, akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych
w nim danych.

W przypadku składania dokumentów akcji w Oddziale lub Lokalizacji Spółki, akcjonariusze są zobowiązani dostarczyć wraz z oryginałem dokumentu akcji, wypełnione i podpisane czytelnie przez akcjonariusza następujące oświadczenia:

1) oświadczenie akcjonariusza zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”,

2) oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.; należy pobrać wzór
Oświadczenie akcjonariusza-RODO”,

3) oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Krajowej Spółce Cukrowej S.A. danych i dokumentów w celu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza-potwierdzenie zgodności”.

W przypadku braku możliwości pobrania ze strony internetowej i wydrukowania przez akcjonariusza wymaganych oświadczeń, akcjonariusz będzie miał możliwość pobrania ich i wypełnienia bezpośrednio w Oddziale lub Lokalizacji, przy wsparciu pracownika Oddziału lub Lokalizacji.

Po złożeniu dokumentów w Oddziale lub Lokalizacji, akcjonariusz otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów w Oddziale lub Lokalizacji. Następnie, po zarejestrowaniu akcji i danych akcjonariusza w systemie informatycznym w Centrali Spółki, akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji w Spółce, które zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.