ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI AKCJI - DZIAŁ SPADKU

4. Zniesienie współwłasności akcji - dział spadku
Akcje nabyte w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców stanowią współwłasność spadkobierców. Spadkobiercy w każdym czasie mogą zawrzeć umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6), na podstawie której współwłasność akcji zostanie zniesiona. Zawierając umowę częściowego działu spadku spadkobiercy mogą dowolnie podzielić akcje np. przyznając je jednemu ze spadkobierców lub tylko niektórym z nich.
Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku nabycia akcji Krajowej Grupy Spożywczej S.A., w wyniku działu spadku, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), przysługuje prawo nabyciatych akcji.
Prawo nabycia nie przysługuje KOWR w przypadku nabycia akcji w wyniku działu spadku przez osobę bliską zbywcy.
Osobą bliskąw rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.
Zbywcą akcji w przypadku dokonania działu spadku jest współspadkobierca przekazujący swój udział w akcjach na rzecz innego spadkobiercy, któremu akcje mają przypaść na mocy działu spadku.

I. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji, w wyniku działu spadku przez osobę bliską zbywcy (wyłączone prawo nabycia akcji przez KOWR):

 1. Spadkobierca akcjonariusza składa bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze akcjonariuszy.
  (Wniosek składa każdy ze spadkobierców, który w wyniku dokonanego działu spadku został właścicielem akcji. Należy podać liczbę i numery akcji przypadające spadkobiercy w wyniku dokonanego podziału).
 2. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:

  1. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
  2. umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6), umowę działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza); dla przyspieszenia procedury wpisu, w treści umowy częściowego działu spadku lub umowy działu spadku (jeśli dotyczy również akcji) powinno być oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na wpis, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu),
   UWAGA: Strony mogą bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM, w obecności pracownika POK, zawrzeć umowę częściowego działu spadku. W innym przypadku umowa częściowego działu spadku lub umowa działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), jeśli nie została zawarta w formie aktu notarialnego powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisów stron umowy.
  3. oświadczenie nabywcy akcji o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy (wzór nr 6A/6B).
 3. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
 4. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

II. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji, w wyniku działu spadku, przez osobę niebędącą osobą bliską zbywcy (KOWR przysługuje prawo nabycia akcji):

 1. Spadkobierca akcjonariusza pisemnie zwraca się do Krajowej Grupy Spożywczej S.A., aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR o przysługującym mu prawie nabycia akcji (wzór nr 7).
 2. Do wniosku należy załączyć:

  1. umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6) lub umowę działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), orzeczenie sądu lub ugodę sądową w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza); dla przyspieszenia procedury wpisu, w treści umowy częściowego działu spadku lub umowy działu spadku (jeśli dotyczy również akcji) powinno być oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na wpis, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu.
   UWAGA: Umowa częściowego działu spadku lub umowa działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), jeśli nie została zawarta w formie aktu notarialnego powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisów stron umowy.
  2. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
  3. oświadczenie nabywcy akcji o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca i zbywca nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy (wzór nr 6A/6B),
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z treściąKlauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Grupy Spożywczej S.A.(wzór nr 8).
 3. Krajowa Grupa Spożywcza S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji w wyniku dokonanego działu spadku, w stosunku do którego KOWR przysługuje prawo nabycia tych akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
  Samodzielne zawiadomienie KOWR przez nabywcę akcji, z pominięciem Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o nabyciu akcji jest nieskuteczne.
 4. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
 5. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:

  1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia składane jest w formie aktu notarialnego.
  2. KOWR wysyła nabywcy akcji oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia akcji przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
   Uważa się, że nabywca zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
  3. PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o skorzystaniu z prawa nabycia akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia umowy działu spadku, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia).
  4. PKO BP BM zawiadamia KOWR oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia
(niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie właściciela akcji (nabywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):

  1. KOWR pisemnie informuje Krajową Grupę Spożywczą S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
  2. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. pisemnie informuje nabywcę akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
  3. Po otrzymaniu pisma Krajowej Grupy Spożywczej S.A., nabywca akcji składa bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

   • umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6) lub umowę działu spadku - jeśli dotyczy również akcji lub orzeczenie sądu lub ugodę sądową w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   • pismo Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).
  4. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje w Rejestrze wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę.
  5. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

Wstecz