DZIEDZICZENIE AKCJI

3. Nabycie akcji w wyniku dziedziczenia

Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku nabycia akcji Krajowej Grupy Spożywczej S.A., w wyniku dziedziczenia, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), przysługuje prawo nabycia tych akcji.
Prawo nabycia akcji nie przysługuje KOWR w przypadku nabycia akcji w wyniku dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia przez rolnika indywidualnego, dziedziczenia testamentowego przez osobę bliską zbywcy (spadkodawcy) lub nabycia akcji przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego.
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

I. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji w wyniku dziedziczenia (wyłączone prawo nabycia akcji przez KOWR):

 1. Spadkobierca/cy, występuje/ą bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W przypadku objęcia akcji na współwłasność do POK PKO BP BM muszą zgłosić się wszyscy spadkobiercy razem. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:

  1. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
  2. w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu, dodatkowo oświadczenie spadkobiercy testamentowego o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b lub c w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca (spadkobierca) jest osobą bliską zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy lub rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy (wzór nr 3/3A),
   (Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy testamentowi. W przypadku gdy spadkobierca testamentowy jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy, należy do oświadczenia załączyć wskazane w Ustawie dowody potwierdzające status rolnika indywidualnego),
  3. oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji w stosunku do Spółki (wzór nr 4/4A) – dotyczy przypadku, gdy akcje zostaną objęte na współwłasność).
   (Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy),
  4. inne dokumenty lub oświadczenia, wymagane przez PKO BP BM.
 2. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest niepełnoletni, lub gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane zgodnie z Regulaminem rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
 3. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez spadkobiercę/ów dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu.
 4. PKO BP BM zawiadamia nabywcę/ów akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

II. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji w wyniku dziedziczenia (KOWR przysługuje prawo nabycia akcji):
(procedura dotyczy spadkobierców testamentowych, którzy nie są osobami bliskimi zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy ani rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 Ustawy).

 1. Spadkobierca pisemnie zwraca się do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. (wzór nr 5), aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR o przysługującym mu prawie nabycia akcji.
 2. Do wniosku należy załączyć:

  1. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
  2. oświadczenie spadkobiercy o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz c w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca (spadkobierca) nie jest osobą bliską zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy ani rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy (wzór nr 3/3A),
  3. oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji w stosunku do Spółki (wzór nr 4/4A) - dotyczy przypadku, gdy akcje zostaną objęte na współwłasność),
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Grupy Spożywczej S.A.(wzór nr 8).
 3. W przypadku, gdy spadkobierca jest niepełnoletni, wniosek o dokonanie zawiadomienia KOWR oraz oświadczenie o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy w jego imieniu, składa przedstawiciel ustawowy.
 4. W przypadku, gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, należy załączyć dokument upoważniający do złożenia wniosku i oświadczeń w imieniu wnioskodawcy.
 5. Krajowa Grupa Spożywcza S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji Spółki w wyniku dziedziczenia, w stosunku do którego KOWR przysługuje prawo nabycia tych akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
  Samodzielne zawiadomienie KOWR o nabyciu akcji, z pominięciem Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o nabyciu akcji jest nieskuteczne.
 6. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
 7. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:

  1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia akcji składane jest w formie aktu notarialnego.
  2. KOWR wysyła nabywcy akcji oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia akcji przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
   Uważa się, że nabywca akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia akcji z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
  3. PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o skorzystaniu z prawa nabycia akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia).
  4. PKO BP BM zawiadamia KOWR oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
 8. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
  (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie nabywcy/ów akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):

  1. KOWR pisemnie informuje Krajową Grupę Spożywczą S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
  2. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. pisemnie informuje spadkobiercę lub wyznaczonego wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji (informacja musi zawierać datę dokonanego przez Spółkę zawiadomienia KOWR).
  3. Po otrzymaniu pisma Krajowej Grupy Spożywczej S.A., spadkobierca/cy występuje/ą bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W przypadku objęcia akcji na współwłasność muszą zgłosić się wszyscy spadkobiercy razem. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in:

   • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   • pismo Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z ustawowego prawa nabycia akcji (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   • oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji w stosunku do Spółki (wzór nr 4/4A) - dotyczy przypadku gdy akcje zostaną objęte na współwłasność.
    (W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest niepełnoletni, lub gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane zgodnie z Regulaminem rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego).
   • inne dokumenty lub oświadczenia wymagane przez PKO BP BM,
  4. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę/ów dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę/ów akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę/ów akcji.
  5. PKO BP BM zawiadamia nabywcę/ów oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

 

Wstecz