DAROWIZNA AKCJI

2. Darowizna akcji

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje Krajowej Grupy Spożywczej S.A. mogą być zbywane wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych - umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać zarówno w momencie, gdy zawierana jest umowa darowizny oraz gdy dokonywany jest wpis w Rejestrze akcjonariuszy.
Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku darowizny akcji Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje prawo nabycia tych akcji.
Prawo nabycia akcji nie przysługuje KOWR w przypadku darowizny akcji dokonanej na rzecz osoby bliskiej.
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

I. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku darowizny akcji na rzecz osoby bliskiej (wyłączone prawo      nabycia akcji przez KOWR):

 1. Strony zawierają umowę darowizny akcji (wzór nr 2)
  (treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy, wyłączającego prawo nabycia akcji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przez KOWR - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy; ponadto w celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu).
 2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy darowizny akcji, występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
  1. umowę darowizny akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
   UWAGA: Strony umowy darowizny (zbywca i nabywca) mogą także bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM, w obecności pracownika POK, podpisać umowę darowizny akcji, złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy oraz wniosek o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W takim przypadku nabywca musi także przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 3. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej lub braku oświadczenia stron o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
 4. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

II. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku darowizny akcji na rzecz osób innych niż bliskie (darowizna objęta prawem nabycia akcji przez KOWR):

 1. Strony zawierają umowę darowizny akcji (wzór nr 2A).
  (Treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy. Ponadto w celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu).
 2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy darowizny akcji, pisemnie zwraca się do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. (wzór nr 2B) aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR i załącza:
  1. umowę darowizny akcji (dokument należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. lub kopię obowiązującej umowy kontraktacji buraków cukrowych zawartej ze Spółką,
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Grupy Spożywczej S.A.(wzór nr 8).
 3. Krajowa Grupa Spożywcza S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o zawartej umowie darowizny akcji Spółki, w stosunku do których KOWR przysługuje prawo nabycia; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
  Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem Krajowej Grupy Spożywczej S.A. jest nieskuteczne.
 4. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
 5. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:

  1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia akcji składane jest w formie aktu notarialnego.
  2. KOWR wysyła nabywcy akcji oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia akcji przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
   Uważa się, że nabywca akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia akcji z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
  3. PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o skorzystaniu z prawa nabycia akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia umowy darowizny).
  4. PKO BP BM zawiadamia KOWR oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
 6. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
  (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie nabywcy akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):

  1. KOWR pisemnie informuje Krajową Grupę Spożywczą S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
  2. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. pisemnie informuje nabywcę akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
  3. Nabywca akcji, po otrzymaniu pisma Krajowej Grupy Spożywczej S.A. występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:

   • umowę darowizny akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   • zaświadczenie o zatrudnieniu w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   • pismo Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
  4. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
  5. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

Wstecz