REJEST AKCJONARIUSZY

1 marca 2021 roku został utworzony rejestr akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. („Spółka”).

I.   Zawartość rejestru akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy („Rejestr”), zgodnie z przepisami prawa zawiera m.in.:

 1. informacje o Spółce tj. firmę, siedzibę i adres, oznaczanie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru, datę zarejestrowania Spółki, a także informacje o wyemitowanych akcjach tj. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji oraz uprawnienia szczególne z akcji,
 2. dane o akcjonariuszach tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza, adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń (korespondencyjny), a także adres poczty elektronicznej e-mail, jeśli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką i podmiotem prowadzącym Rejestr,
 3. informacje o ustanowionych na akcjach zajęciach praw majątkowych przez komornika sądowego i/lub organ egzekucyjny oraz ujawnionych, na żądanie zastawnika lub użytkownika, ustanowionych na akcjach ograniczeniach praw rzeczowych wraz z danymi zastawnika / użytkownika,
 4. ograniczenia co do rozporządzania akcjami.

II.   Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Rejestr jest prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP BM”) w postaci elektronicznej, w sposób jawny dla akcjonariuszy i Spółki. Zasady prowadzenia przez PKO BP BM Rejestru określają:

Regulamin rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego („Regulamin”

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY

(Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej PKO BP BM (link: www.bm.pkobp.pl/era/),

    2. komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego,

    3. obowiązujące przepisy prawa.

III.   Zakres czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM

 1. dokonywanie wpisów w Rejestrze,
 2. powiadomienie osoby, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis w Rejestrze o treści zamierzonego wpisu,
 3. powiadomienie osoby żądającej wpisu o dokonanym wpisie,
 4. wydawanie w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z Rejestru,
 5. wydawanie Świadectwa Rejestrowego oraz dokonywanie blokady określonej liczby akcji w Rejestrze, które są wskazane w treści Świadectwa Rejestrowego,
 6. wykonywanie zobowiązań pieniężnych w imieniu Spółki względem jej akcjonariuszy, z tytułu przysługujących im praw z akcji,
 7. dostęp akcjonariusza do Rejestru.

IV.   Sposób obsługi akcjonariuszy

Wszelkie sprawy związane z Rejestrem, akcjonariusz może załatwić osobiście w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego („POK”).

Lista POK znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM (link: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/).

W POK akcjonariusze ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość realizacji wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności, pobrania bezpłatnie wyciągu z Rejestru, stanowiącego informacje, o której mowa w art. 3285 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo akcjonariusze będą mieli możliwość wskazania rachunku bankowego do ich indywidualnego Rejestru Rynku Niepublicznego, za pomocą którego wypłacane będą zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariusza.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz prawidłowej weryfikacji tożsamości  akcjonariuszy, w trakcie pierwszej wizyty akcjonariusza w POK, PKO BP BM będzie przed rozpoczęciem jego obsługi prosił o potwierdzenie przez akcjonariusza danych przekazanych przez Spółkę.

Powyższa aktualizacja danych nie będzie uniemożliwiała korzystania z aplikacji eRA,z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane akcjonariusza przekazane przez różne spółki, których akcje posiada akcjonariusz nie będą ze sobą zgodne, a także gdy dane akcjonariusza nie będą zgodne z danymi posiadanymi już przez PKO BP BM, np. z tytułu umów łączących akcjonariusza oraz PKO BP BM. W tych szczególnych przypadkach akcjonariusze przed uzyskaniem dostępu do funkcjonalności aplikacji eRA będą musieli dokonać identyfikacji tożsamości w POK PKO BP BM.  

Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz z PKO BP BM oraz podali numer telefonu komórkowego, będą mogli część czynności zrealizować za pośrednictwem aplikacji eRA. W aplikacji eRA akcjonariusze od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość zarówno przeglądu Rejestru, jak również możliwość bezpłatnego pobrania wyciągu z tego Rejestru (wyciąg zawiera dane dot. Spółki, emisji oraz informacje z Rejestru dotyczące danego akcjonariusza). W aplikacji eRA akcjonariusze będą mieli również dostęp do powiadomień i raportów, w których będą zamieszczanie kierowane do nich informacje. Zakres funkcjonalności aplikacji eRA będzie sukcesywnie rozszerzany.

Po podpisaniu odrębnej umowy z PKO BP BM zakres czynności dostępnych dla akcjonariusza w aplikacji eRA będzie szerszy i obejmował będzie między innymi możliwość składania dyspozycji  wydania świadectwa rejestrowego. Zawarcie takiej umowy będzie możliwe od kwietnia 2021 r. (jest to dobrowolna decyzja akcjonariusza).

V.   Podstawowe funkcjonalności aplikacji eRA

Aplikacja eRA umożliwia akcjonariuszowi w szczególności:

 1. przeglądanie Rejestru wg stanu na zamknięty dzień księgowy tj. koniec dnia poprzedniego,
 2. pobieranie wyciągu z Rejestru tj. dokumentu zawierającego wpisy w Rejestrze dotyczące instrumentów rejestrowych stanowiących własność akcjonariusza,
 3. dostęp do wiadomości i raportów, w ramach których akcjonariusz będzie miał dostęp do wszystkich kierowanych do niego powiadomień związanych ze składanymi żądaniami dokonania wpisu.

VI.   Koszty związane z czynnościami realizowanymi przez akcjonariusza w Rejestrze

PKO BP BM za prowadzenie Rejestru nie pobiera opłaty od akcjonariuszy. 

PKO BP BM bezpłatnie otwiera i prowadzi na rzecz  akcjonariusza rejestr rynku niepublicznego oraz udostępnia akcjonariuszom dostęp do aplikacji eRA (pod warunkiem, że akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną z PKO BP BM oraz Spółką), w której bez dodatkowych opłat akcjonariusz może między innymi przeglądać Rejestr oraz pobrać wyciąg z Rejestru. Wyciąg z Rejestru akcjonariusze mogą również otrzymać bezpłatnie w POK PKO BP BM.

Akcjonariusze nie ponoszą na rzecz PKO BP BM żadnych opłat związanych z realizacją świadczeń pieniężnych należnych od Spółki (wypłatą dywidendy) za pośrednictwem PKO BP BM. PKO BP BM nie pobiera opłat za przelew środków pieniężnych z rejestru rynku niepublicznego akcjonariusza na jego wskazany rachunek bankowy.

Za pozostałe czynności PKO BP BM pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i Prowizji, dostępną na stronie internetowej PKO BP BM (link: https://www.bm.pkobp.pl/oferta/dodatkowe-informacje/taryfa-oplat-i-prowizji/)

VII.   Uwaga dla akcjonariuszy, będących osobami prawnymi

PKO BP BM  będzie sukcesywnie podejmować kontakt z akcjonariuszami, będącymi osobami prawnymi, którzy udzielili zgody na komunikację elektroniczną w celu uzupełnienia przez akcjonariuszy danych reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych, tak aby umożliwić im dostęp do aplikacji eRA. Akcjonariusze, którzy chcieliby uzyskać szybciej dostęp do aplikacji eRA, mogą zgłaszać się do POK PKO BP BM celem uzupełnienia ww. danych oraz ewentualnego udzielenia pełnomocnictw.

VIII.   Dodatkowe informacje dotyczące rejestru akcjonariuszy dostępne są również na stronie główniej PKO BP BM(link:https://www.bm.pkobp.pl/).

 

KOMUNIKAT ZBYWANIE AKCJI PO 1 MARCA 2021 ROKU.

ZASADY DOKONYWANIA WPISÓW W REJESTRZE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A.

Na podstawie art. 3289 § 1 Kodeksu spółek handlowych nabycie akcji co do zasady następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę, liczbę oraz rodzaj, serię i numery nabytych akcji. Wpisu do Rejestru akcjonariuszy KSC S.A. („Rejestr akcjonariuszy”) dokonuje podmiot prowadzący Rejestr akcjonariuszy - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP BM”). Wszelkie sprawy związane z dokonywaniem zmian wpisu w Rejestrze akcjonariuszy, akcjonariusz może załatwić osobiście w Punktach Obsługi Klienta („POK”) PKO BP BM . Lista POK znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM (link: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/).

Poniżej prezentujemy szczegółowe procedury zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w odniesieniu do najczęściej występujących czynności lub zdarzeń prawnych, w wyniku których dochodzi do zmiany prawa własności akcji m.in.: sprzedaż akcji, darowizna akcji, nabycie akcji w drodze dziedziczenia, zniesienie współwłasności akcji – dział spadku. W przypadku nabycia akcji na podstawie innych tytułów, postanowienia poniższych procedur stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 3284 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dokonania wpisu w Rejestrze akcjonariuszy może zostać złożone przez osobę mającą interes prawny w dokonaniu wpisu, w tym zbywcę akcji. W takim jednak przypadku, gdy PKO BP BM nie posiada danych nabywcy akcji i nie przeprowadził w stosunku do niego badania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z zasadami postępowania przez PKO BP BM, wniosek o dokonanie wpisu zostanie przez PKO BP BM odrzucony.

W celu przyspieszenia procedury wpisu w Rejestrze akcjonariuszy, poniższe zasady przewidują złożenie wniosku o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy przez nabywcę/ów akcji.

Udostępnione wzory umów oraz stosowana procedura w jednostkowych przypadkach mogą nie w pełni odpowiadać danej sytuacji (np. stosowanie prawa obcego właściwego dla danego spadkobiercy). Poniższe zasady oraz wzory umów mają charakter pomocniczy i ich stosowanie nie zwalnia akcjonariuszy lub inne osoby mające interes prawny w dokonaniu wpisu z obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad obowiązujących w PKO BP BM. Poza czynnościami Spółki wskazanymi wprost w poniższych zasadach, KSC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie wpisów w Rejestrze akcjonariuszy.

SPRZEDAŻ AKCJI

1. Sprzedaż akcji
Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje KSC S.A. mogą być zbywane wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych - umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać zarówno w momencie, gdy zawierana jest umowa sprzedaży oraz gdy dokonywany jest wpis w Rejestrze akcjonariuszy.
Na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje prawo pierwokupu akcji KSC S.A. w przypadku sprzedaży tych akcji.
Prawo pierwokupu akcji KSC S.A. nie przysługuje KOWR w przypadku sprzedaży akcji dokonanej na rzecz osoby bliskiej.
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

 1. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku sprzedaży akcji na rzecz osoby bliskiej (wyłączone prawo pierwokupu akcji przez KOWR):
  1. Strony zawierają umowę sprzedaży akcji (wzór nr 1)(treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o spełnieniu warunku z art. 3a ust. 2 pkt 2 Ustawy, wyłączającego prawo pierwokupu akcji KSC S.A. przez KOWR - nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy; ponadto w celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu).
  2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży akcji, występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
   1. umowę sprzedaży akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   2. zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
    UWAGA: Strony umowy sprzedaży (zbywca i nabywca) mogą także bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM, w obecności pracownika POK, podpisać umowę sprzedaży akcji, złożyć oświadczenie, że są osobami bliskimi oraz wniosek o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W takim przypadku nabywca musi także przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
  3. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji, w terminie tygodnia od otrzymania żądania. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej lub braku oświadczenia stron o spełnieniu warunku z art. 3a ust. 2 pkt 2 Ustawy (nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy), PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
  4. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
 2. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku sprzedaży akcji na rzecz osób innych niż bliskie (sprzedaż objęta prawem pierwokupu akcji przez KOWR):
  1. Strony zawierają warunkową umowę sprzedaży akcji (wzór nr 1A).
   W celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu; w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu.
  2. Zbywający akcje, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, pisemnie zwraca się do KSC S.A. (wzór nr 1B), aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR i załącza warunkową umowę sprzedaży akcji.
   Dokument umowy należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  3. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, przedkłada Spółce zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub kopię obowiązującej umowy kontraktacji buraków cukrowych zawartej ze Spółką oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.(wzór nr 8).
  4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, dla przyspieszenia procedury - powinny zostać złożone jednocześnie.
  5. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych przez zbywcę i nabywcę dokumentów, zawiadamia KOWR o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
   Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. o zawartej warunkowej umowie sprzedaży akcji jest nieskuteczne.
  6. Prawo pierwokupu akcji Spółki, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
  7. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu:
   1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji składane jest w formie aktu notarialnego.
   2. KOWR wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu (zbywcy akcji) oświadczenie, o skorzystaniu z prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
    Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
   3. PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o wykonaniu prawa pierwokupu akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia warunkowej umowy sprzedaży akcji).
   4. PKO BP BM zawiadamia KOWR jako nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
   5. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji z warunkowej umowy sprzedaży akcji o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu.
  8. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu:
   (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie zobowiązanego (zbywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa pierwokupu):
   1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
   2. KSC S.A. pisemnie informuje nabywcę akcji z warunkowej umowy sprzedaży akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu (informacja musi zawierać datę zawiadomienia KOWR dokonanego przez Spółkę).
   3. Nabywca akcji z warunkowej umowy sprzedaży akcji, po otrzymaniu pisma KSC S.A. występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
    • warunkową umowę sprzedaży akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • pismo KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z ustawowego prawa pierwokupu akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
   4. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji warunkowej umowy sprzedaży akcji.
   5. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

DAROWIZNA AKCJI

2. Darowizna akcji


Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje KSC S.A. mogą być zbywane wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych - umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać zarówno w momencie, gdy zawierana jest umowa darowizny oraz gdy dokonywany jest wpis w Rejestrze akcjonariuszy.
Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku darowizny akcji KSC S.A., Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje prawo nabycia tych akcji.
Prawo nabycia akcji nie przysługuje KOWR w przypadku darowizny akcji dokonanej na rzecz osoby bliskiej.
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

 1. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku darowizny akcji na rzecz osoby bliskiej (wyłączone prawo nabycia akcji przez KOWR):
  1. Strony zawierają umowę darowizny akcji (wzór nr 2)
   (treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy, wyłączającego prawo nabycia akcji KSC S.A. przez KOWR - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy; ponadto w celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu).
  2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy darowizny akcji, występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
   1. umowę darowizny akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   2. zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
    UWAGA: Strony umowy darowizny (zbywca i nabywca) mogą także bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM, w obecności pracownika POK, podpisać umowę darowizny akcji, złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy oraz wniosek o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W takim przypadku nabywca musi także przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
  3. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej lub braku oświadczenia stron o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
  4. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
 2. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku darowizny akcji na rzecz osób innych niż bliskie (darowizna objęta prawem nabycia akcji przez KOWR):
  1. Strony zawierają umowę darowizny akcji (wzór nr 2A).
   (Treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy. Ponadto w celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu).
  2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy darowizny akcji, pisemnie zwraca się do KSC S.A. (wzór nr 2B) aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR i załącza:
   1. umowę darowizny akcji (dokument należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   2. zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub kopię obowiązującej umowy kontraktacji buraków cukrowych zawartej ze Spółką,
   3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.(wzór nr 8).
  3. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o zawartej umowie darowizny akcji Spółki, w stosunku do których KOWR przysługuje prawo nabycia; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
   Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. jest nieskuteczne.
  4. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
  5. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
   1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia akcji składane jest w formie aktu notarialnego.
   2. KOWR wysyła nabywcy akcji oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia akcji przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
    Uważa się, że nabywca akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia akcji z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
   3. PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o skorzystaniu z prawa nabycia akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia umowy darowizny).
   4. PKO BP BM zawiadamia KOWR oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
  6. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
   (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie nabywcy akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):
   1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
   2. KSC S.A. pisemnie informuje nabywcę akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
   3. Nabywca akcji, po otrzymaniu pisma KSC S.A. występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
    • umowę darowizny akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • pismo KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
   4. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
   5. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

DZIEDZICZENIE AKCJI

3. Nabycie akcji w wyniku dziedziczenia


Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku nabycia akcji KSC S.A., w wyniku dziedziczenia, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), przysługuje prawo nabycia tych akcji.
Prawo nabycia akcji nie przysługuje KOWR w przypadku nabycia akcji w wyniku dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia przez rolnika indywidualnego, dziedziczenia testamentowego przez osobę bliską zbywcy (spadkodawcy) lub nabycia akcji przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego.
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

 1. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji w wyniku dziedziczenia (wyłączone prawo nabycia akcji przez KOWR):
  1. Spadkobierca/cy, występuje/ą bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W przypadku objęcia akcji na współwłasność do POK PKO BP BM muszą zgłosić się wszyscy spadkobiercy razem. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
   1. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   2. w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu, dodatkowo oświadczenie spadkobiercy testamentowego o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b lub c w zw.
    z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca (spadkobierca) jest osobą bliską zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy lub rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy (wzór nr 3/3A),
    (Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy testamentowi. W przypadku gdy spadkobierca testamentowy jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy, należy do oświadczenia załączyć wskazane w Ustawie dowody potwierdzające status rolnika indywidualnego),
   3. oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji w stosunku do Spółki (wzór nr 4/4A) – dotyczy przypadku, gdy akcje zostaną objęte na współwłasność).
    (Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy),
   4. inne dokumenty lub oświadczenia, wymagane przez PKO BP BM.
  2. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest niepełnoletni, lub gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane zgodnie z Regulaminem rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
  3. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez spadkobiercę/ów dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu.
  4. PKO BP BM zawiadamia nabywcę/ów akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
 2. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji w wyniku dziedziczenia (KOWR przysługuje prawo nabycia akcji):
  (procedura dotyczy spadkobierców testamentowych, którzy nie są osobami bliskimi zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy ani rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 Ustawy).
  1. Spadkobierca pisemnie zwraca się do KSC S.A. (wzór nr 5), aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR o przysługującym mu prawie nabycia akcji.
  2. Do wniosku należy załączyć:
   1. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   2. oświadczenie spadkobiercy o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz c w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca (spadkobierca) nie jest osobą bliską zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy ani rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy (wzór nr 3/3A),
   3. oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji w stosunku do Spółki (wzór nr 4/4A) - dotyczy przypadku, gdy akcje zostaną objęte na współwłasność),
   4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.(wzór nr 8).
  3. W przypadku, gdy spadkobierca jest niepełnoletni, wniosek o dokonanie zawiadomienia KOWR oraz oświadczenie o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy w jego imieniu, składa przedstawiciel ustawowy.
  4. W przypadku, gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, należy załączyć dokument upoważniający do złożenia wniosku i oświadczeń w imieniu wnioskodawcy.
  5. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji Spółki w wyniku dziedziczenia, w stosunku do którego KOWR przysługuje prawo nabycia tych akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
   Samodzielne zawiadomienie KOWR o nabyciu akcji, z pominięciem KSC S.A. o nabyciu akcji jest nieskuteczne.
  6. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
  7. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
   1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia akcji składane jest w formie aktu notarialnego.
   2. KOWR wysyła nabywcy akcji oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia akcji przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
    Uważa się, że nabywca akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia akcji z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
   3. PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o skorzystaniu z prawa nabycia akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia).
   4. PKO BP BM zawiadamia KOWR oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
  8. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
   (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie nabywcy/ów akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):
   1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
   2. KSC S.A. pisemnie informuje spadkobiercę lub wyznaczonego wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji (informacja musi zawierać datę dokonanego przez Spółkę zawiadomienia KOWR).
   3. Po otrzymaniu pisma KSC S.A., spadkobierca/cy występuje/ą bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W przypadku objęcia akcji na współwłasność muszą zgłosić się wszyscy spadkobiercy razem. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in:
    • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • pismo KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z ustawowego prawa nabycia akcji (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji w stosunku do Spółki (wzór nr 4/4A) - dotyczy przypadku gdy akcje zostaną objęte na współwłasność.
     (W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest niepełnoletni, lub gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, wszelkie oświadczenia i dokumenty są składane zgodnie z Regulaminem rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego).
    • inne dokumenty lub oświadczenia wymagane przez PKO BP BM,
   4. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę/ów dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę/ów akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę/ów akcji.
   5. PKO BP BM zawiadamia nabywcę/ów oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI AKCJI - DZIAŁ SPADKU

4. Zniesienie współwłasności akcji - dział spadku
Akcje nabyte w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców stanowią współwłasność spadkobierców. Spadkobiercy w każdym czasie mogą zawrzeć umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6), na podstawie której współwłasność akcji zostanie zniesiona. Zawierając umowę częściowego działu spadku spadkobiercy mogą dowolnie podzielić akcje np. przyznając je jednemu ze spadkobierców lub tylko niektórym z nich.
Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku nabycia akcji KSC S.A., w wyniku działu spadku, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), przysługuje prawo nabycia tych akcji.
Prawo nabycia nie przysługuje KOWR w przypadku nabycia akcji w wyniku działu spadku przez osobę bliską zbywcy.
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.
Zbywcą akcji w przypadku dokonania działu spadku jest współspadkobierca przekazujący swój udział w akcjach na rzecz innego spadkobiercy, któremu akcje mają przypaść na mocy działu spadku.

 1. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji, w wyniku działu spadku przez osobę bliską zbywcy (wyłączone prawo nabycia akcji przez KOWR):
  1. Spadkobierca akcjonariusza składa bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze akcjonariuszy.
   (Wniosek składa każdy ze spadkobierców, który w wyniku dokonanego działu spadku został właścicielem akcji. Należy podać liczbę i numery akcji przypadające spadkobiercy w wyniku dokonanego podziału).
  2. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
   1. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   2. umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6), umowę działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza); dla przyspieszenia procedury wpisu, w treści umowy częściowego działu spadku lub umowy działu spadku (jeśli dotyczy również akcji) powinno być oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na wpis, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu),
    UWAGA: Strony mogą bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM, w obecności pracownika POK, zawrzeć umowę częściowego działu spadku. W innym przypadku umowa częściowego działu spadku lub umowa działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), jeśli nie została zawarta w formie aktu notarialnego powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisów stron umowy.
   3. oświadczenie nabywcy akcji o spełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy (wzór nr 6A/6B).
  3. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
  4. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
 2. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji, w wyniku działu spadku, przez osobę niebędącą osobą bliską zbywcy (KOWR przysługuje prawo nabycia akcji):
  1. Spadkobierca akcjonariusza pisemnie zwraca się do KSC S.A., aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR o przysługującym mu prawie nabycia akcji (wzór nr 7).
  2. Do wniosku należy załączyć:
   1. umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6) lub umowę działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), orzeczenie sądu lub ugodę sądową w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza); dla przyspieszenia procedury wpisu, w treści umowy częściowego działu spadku lub umowy działu spadku (jeśli dotyczy również akcji) powinno być oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na wpis, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu.
    UWAGA: Umowa częściowego działu spadku lub umowa działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), jeśli nie została zawarta w formie aktu notarialnego powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisów stron umowy.
   2. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
   3. oświadczenie nabywcy akcji o niespełnieniu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca i zbywca nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy (wzór nr 6A/6B),
   4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.(wzór nr 8).
  3. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji w wyniku dokonanego działu spadku, w stosunku do którego KOWR przysługuje prawo nabycia tych akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
   Samodzielne zawiadomienie KOWR przez nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. o nabyciu akcji jest nieskuteczne.
  4. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
  5. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
   1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia składane jest w formie aktu notarialnego.
   2. KOWR wysyła nabywcy akcji oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia akcji przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
    Uważa się, że nabywca zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
   3. PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o skorzystaniu z prawa nabycia akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia umowy działu spadku, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia).
   4. PKO BP BM zawiadamia KOWR oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
  6. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia
   (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie właściciela akcji (nabywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):
   1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
   2. KSC S.A. pisemnie informuje nabywcę akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
   3. Po otrzymaniu pisma KSC S.A., nabywca akcji składa bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
    • umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6) lub umowę działu spadku - jeśli dotyczy również akcji lub orzeczenie sądu lub ugodę sądową w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),
    • pismo KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).
   4. PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje w Rejestrze wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę.
   5. PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

WZORY DOKUMENTÓW