W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz wdrożonych rozwiązań organizacyjnych Krajowa Grupa Spożywcza S.A. doprowadziła do znaczącego zmniejszenia zużycia wody w procesie technologicznym w cukrowniach. Obiegi wód procesowych są obiegami zamkniętymi i krążą w nich ilości wody sięgające tysięcy metrów sześciennych w ciągu godziny. Obecnie do procesu produkcyjnego cukrownie pobierają śladowe ilości wody z ujęć i jest to około 0,02 m3/tonę buraków. Ilość pobieranej wody w porównaniu do roku 2002 zmniejszyła się przeszło 20-krotnie.

Buraki cukrowe zawierają oprócz cukru również około 75% wody, która trafia do obiegu produkcyjnego i wymaga oczyszczenia. W celu poprawy jakości wód krążących w obiegach oraz zmniejszenia zużycia wody sukcesywnie od wielu lat realizowane są działania inwestycyjne i remontowe w tym obszarze.

Proces produkcji cukru wymaga dostarczania dużej ilości energii cieplnej w postaci pary grzejnej oraz energii elektrycznej. W związku z tym, że para do procesu produkcji produkowana jest w kotłach węglowych, Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczanie ilości spalanego węgla. Realizacja przedsięwzięć w wyżej wymienionym obszarze skutkuje uzyskaniem przez Spółkę z Urzędu Regulacji Energetyki (potwierdzonym audytami) tak zwanych białych certyfikatów. Od 2014 roku do chwili obecnej ilość tych certyfikatów odpowiada zmniejszeniu zużycia energii – w przeliczeniu na węgiel o ponad 33 tysiące ton (zmniejszenie ilości węgla zużywanego w czasie jednego roku eksploatacji przez jeden zakład produkcyjny). Odpowiada to rocznemu spadkowi emisji dwutlenku węgla o około 70 tysięcy ton. Dokonano tego dzięki podnoszeniu efektywności procesów technologicznych, w tym sprawności kotłowni w poszczególnych cukrowniach. W konsekwencji podjętych działań ilość zużytego węgla w porównaniu do roku 2002 zmniejszyła się przeszło dwukrotnie.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. produkuje także energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadwyżki sprzedaje (ok. 16 GWh/rok) do odbiorców zewnętrznych. Jednocześnie ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło spada zużycie prądu, które zostało zredukowane o około jedną czwartą od początku istnienia Spółki. Zdecydowana większość produkcji energii elektrycznej odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji (połączone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej). Potwierdzeniem tego są przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki „czerwone” i „żółte” certyfikaty. W okresie 2014–2018 wyprodukowano łącznie około 578 GWh takiej energii.

Opracowany plan modernizacji elektrociepłowni działających w Spółce zakłada do roku 2025 stałą poprawę efektywności oczyszczania spalin. W dwóch cukrowniach wykonano stacje odsiarczania spalin – są to pierwsze kroki mające na celu dostosowanie istniejących instalacji do nadchodzących wymogów prawnych w zakresie emisji do powietrza.

BHP

W swojej działalności Spółka przywiązuje szczególną uwagę do zachowania bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. spełniła wymagania dla Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. Od 2018 roku centrala i wszystkie oddziały zostały zaopatrzone w najnowszej generacji defibrylatory działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa Pracowników.

 • Nadwyżki energi elektrycznej
  Nadwyżki energi elektrycznej
 • Obniżenie zużycia prądu
  Obniżenie zużycia prądu
 • Wykorzystanie wody zawartej w burakach
  Wykorzystanie wody zawartej w burakach
 • Zmiejszenie zużycia wody
  Zmiejszenie zużycia wody

Certyfikacja

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wdrożyła następujące systemy:

 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie produkcji i sprzedaży cukru białego, zgodny z wymogami normy ISO 22000 i System zarządzania, jakością, zgodny z wymogami normy ISO 9001, ustanowione w Spółce Uchwałą Nr 1186/IV/2006 z dnia 16.08.2006 roku;
 • System zarządzania środowiskiem, zgodny z wymogami normy ISO 14001 i System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z wymogami normy PN-N-18001, ustanowione w Spółce Uchwałą Nr 2613/V/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku;
 • IFS - International Food Standard jest skierowany do wszystkich producentów żywności, a w szczególności producentów marek własnych, a opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów;
 • GMP+ Feed Safety Assurance – międzynarodowy system bezpieczeństwa pasz.

W okresie kampanii cukrowniczej 2020/2021 zostały przeprowadzone w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. następujące audyty, potwierdzające wdrożenie systemów/ standardów jakościowych:

 • Audyt pierwszego nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w zakresie handlu cukrem, przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Badaniu audytowemu została poddana Centrala.

 • Audyt wznawiający Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) w zakresie produkcji i pakowania cukru, przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Badaniu audytowemu zostały poddane oddziały produkcyjne („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”) i oddział Terminal Cukrowy w Gdańsku.

 • Audyty wznawiające na zgodność z wymaganiami standardów sieci handlowych IFS w zakresie produkcji i pakowania cukru przeprowadzone zostały przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w oddziałach produkcyjnych („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”).

Audyt wznawiający systemu bezpieczeństwa pasz (GMP+B1 przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą Intertek Poland Sp. z o.o. Certyfikacją objęte zostały materiały paszowe – wysłodki buraczane i melasa buraczana. Audyty GMP+B1 „Produkcja, handel i usługi” przeprowadzono w Centrali Spółki i oddziałach produkcyjnych („Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Kluczewo”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Kruszwica”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Nakło”, „Cukrownia Werbkowice”).  Wszystkie wyszczególnione audyty zakończyły się wynikiem pozytywnym i decyzjami jednostek certyfikujących o przyznaniu stosownych certyfikatów/ utrzymaniu ważności przyznanego certyfikatu (dot. ISO 9001:2015).

W maju 2021 roku Krajowa Grupa Spożywcza S.A. otrzymała certyfikat zrównoważonej uprawy buraków cukrowych FSA – Implementation Framework Version 2.1 (June 2018), który potwierdza, że Plantatorzy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. spełniają wymagania w zakresie uprawy buraka cukrowego zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi. Praktyki te obejmują planowanie upraw i zarządzanie zasobami gospodarstwa. Certyfikat jest jednocześnie potwierdzeniem spełnienia wytycznych Platformy SAI na poziomie „złotym” (75,5%) i „srebrnym” (24,5%).

W dniu 15 września 2020 roku, po przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji audytach, Spółka otrzymała certyfikat REDcert EU potwierdzający spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ten umożliwia Spółce sprzedaż melasy do firm produkujących etanol na biopaliwa.

Wszystkie opisane certyfikaty dostępne na stronie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. pod linkiem:
https://firma.polski-cukier.pl/13,zintegrowany-system-zarzadzania-certyfikaty

 

 

 • BHP
  BHP