Wyzwania w obszarze surowcowym to przede wszystkim systematycznie rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości surowiec dla Oddziałów Spółki. Produkcja surowca o dobrych właściwościach przerobowych jest wspólnym wysiłkiem Służby Surowcowej i Plantatorów, którzy zarządzając swoimi gospodarstwami, osiągają wyniki na najwyższym europejskim poziomie zarówno w uprawie buraka cukrowego, jak i w przypadku zbóż, rzepaku, kukurydzy i pozostałych upraw.

Postęp, jaki dokonał się w uprawie buraka cukrowego na przestrzeni ostatnich 20 lat, jest efektem ciągłego doskonalenia przez Plantatorów szeroko rozumianej agrotechniki, metod nawożenia i ochrony plantacji przeciwko agrofagom oraz coraz lepszym odmianom oferowanym przez firmy hodowlane. W tym miejscu należy podkreślić, że burak cukrowy jest jedną z upraw rolniczych w płodozmianie i pozostaje w ścisłym związku z pozostałymi roślinami. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zajmuje się produkcją cukru z buraków, ale dzięki nabytemu doświadczeniu ma świadomość, że uzyskiwanie wysokich plonów jest możliwe tylko dzięki zachowaniu równowagi w produkcji rolniczej, którą w gospodarstwie można porównać do systemu naczyń połączonych. Doskonale wiedzą o tym także Plantatorzy, którzy planując następstwo roślin, wykorzystują wpływ, jaki buraki cukrowe wywierają zarówno na stanowisko, jak i na relacje między poszczególnymi gatunkami poprzedzającymi lub następującymi po burakach. W celu osiągania jak najlepszych efektów ekonomicznych, które są wskaźnikiem dobrze prosperującego gospodarstwa, niezbędna jest perspektywa i zaplanowane działania. Zrównoważone podejście jest kluczem do zachowania równowagi pomiędzy aspektem ekonomicznym i środowiskowym, w dłuższej perspektywie przynosi korzyść wszystkim stronom bezpośrednio związanym z produkcją rolniczą.

Współpraca z Plantatorami oparta jest na dialogu, partnerskich relacjach oraz na profesjonalizmie w działaniu. Od 17 lat Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest organizatorem obchodów „Dnia Pola”. Impreza jest dedykowana Plantatorom buraka cukrowego współpracującym z Krajową Grupą Spożywczą S.A., Pracownikom Spółki i osobom związanym z branżą cukrowniczą.

W maju 2021 r. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wraz z Plantatorami otrzymała certyfikat FSA SAI Platform potwierdzający, że buraki cukrowe są uprawiane zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa.

Certyfikat został przyznany na podstawie audytu przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą CSQA w Centrali Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz w grupie losowo wybranych gospodarstw rolnych z liczby ponad 14 000 Plantatorów dostarczających buraki do Cukrowni. Plantatorzy, którzy uczestniczyli w audytach otrzymali potwierdzenie statusu złotego (75,5%) oraz srebrnego (24,5%) wdrażania i stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. W praktyce oznacza to, że ponad 14 tysięcy Plantatorów dostarczających buraki do Cukrowni Krajowej Grupy Spożywczej S.A. uprawiając buraki cukrowe w celu osiągania jak najlepszych plonów ma na uwadze również ochronę środowiska, zdrowia własnego i pracowników oraz produkcję bezpiecznej żywności. Wymagania SAI Platform obejmują między innymi prowadzenie działalności zgodnie z prawem, zrównoważone zarządzanie gospodarstwem i jego zasobami naturalnymi (gleba, woda), jak również właściwe wykorzystanie środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin), zachowanie bioróżnorodności środowiska, zapewnienie właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy oraz funkcjonowanie gospodarstwa jako elementu w społeczności lokalnej. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. od kilku lat z powodzeniem certyfikuje pochodzenie 100% buraków cukrowych ze zrównoważonych źródeł. Dotychczasowe rozwiązania pozwalały na zakwalifikowanie produkowanego przez Spółkę cukru na poziomie srebrnym - zgodnego z kryteriami SAI Platform.